Normes generals

INICI DE LA PARTIDA

1.       Els jugadors poden comprovar la quantitat i distribució de les 100 fitxes que alberga el sac.

2.       Per establir el jugador que comença la partida, cada jugador haurà d’extreure una fitxa del sac. Aquell que tregui la fitxa corresponent a la lletra més propera a la “A” serà el que comenci. L’escarràs, o comodí, és anterior a la lletra “A”, per tant, es considerarà la lletra inicial.

3.       L’anotació del transcurs de la partida corre a càrrec del jugador que la inicia. Això no exclou que la resta de jugadors no portin una anotació paral·lela, però no és de caràcter obligatori.

4.       La disposició del tauler pot anar rotant de cara al jugador que li toqui fer jugada, en cap cas és obligatori una sola posició fixa.

5.       No es permet disposar de cap anotació prèvia a l’inici de la partida com tampoc tenir informació en aparells electrònics. No obstant, es permeten fer-ne durant el seu transcurs.

6.       El primer jugador extreu set fitxes del sac. Com a mínim ha de combinar dues fitxes i posar-les en el tauler amb l’obligatorietat que una de les fitxes ocupi la casella central.

DESENVOLUPAMENT DE LA PARTIDA

7.       Totes les fitxes tenen un valor que pot veure’s augmentat depenent de la casella del tauler en què es col·loqui. Algunes d’aquestes caselles tenen la facultat de doblar o triplicar el valor de la lletra o bé de la paraula, fins i tot el de la lletra més la paraula.

8.       Les fitxes que es col·loquin han d’utilitzar almenys una de les que ja hi ha al tauler, que pot ser prolongant la paraula ja existent, creuant-la o bé fent-ne una paret. No es considera vàlid cap mot que no tingui sentit per sí sol. El sentit de les paraules només pot anar d’esquerra a dreta i de dalt a baix.

9.       Els escarrassos o comodins es poden usar per qualsevol lletra, però el seu valor sempre serà de zero punts. Tanmateix, la fitxa que representa l’escarràs no pot variar en tota la partida.

10.   La fitxa que es col·loca sobre el tauler s’ha de jugar obligatòriament. El jugador que incompleix aquest aspecte ha de recollir les fitxes que ha jugat i passar el torn.

11.   En el moment en què un jugador, amb la intenció de reposar les fitxes que ha gastat, n’agafa més del sac, els oponents n’agafaran una a l’atzar, amb el dret de veure la fitxa escollida si aquesta ha arribat a estar vista pel jugador primer.

12.   El valor d’una jugada és la suma de les paraules noves que forma en aquell moment. Les fitxes que ocupen una casella premiada rebran el factor multiplicador només la primera vegada que s’usa. Després, aquella fitxa tindrà el seu valor individual sense tenir en compte la casella que ha ocupat en una jugada anterior.

13.   Si un jugador aconsegueix desfer-se de les set fitxes del faristol haurà fet un “scrabble”, que premia la jugada amb un extra de 50 punts a més del valor propi de la jugada.

14.   La fitxa “Q” ja porta incorporada la “u”. Per tant, posarem QE o QADRE i no QUE o QUADRE.

15.   La fitxa “L·L” no pot igualar-se amb dues “L”, només per l’ús de l’escarràs representant-la.

16.   Un jugador pot canviar tantes fitxes com desitgi perdent el torn i si al sac n’hi queden com a mínim set. Després de dir les que vol canviar, les deixarà a sobre la taula cap per avall, prendrà del sac les que vol reposar i seguidament introduirà al sac les que ha descartat. No obstant, si el jugador té tot vocals o tot consonants té dret a canviar-les totes sense perdre el torn. Primer haurà de mostrar el seu faristol a la resta de jugadors tot dient “SENYORS”, les introduirà al sac i, per últim, remenarà i extraurà les set fitxes novament. No s’entén com a “SENYORS”, sis consonants o sis vocals més un escarràs.

17.   En qualsevol moment de la partida, un jugador pot passar el seu torn sense canviar fitxes, tot dient “passo”.

18.   Es pot fer un recompte de les fitxes que queden al sac només palpant-les per fora, normalment cap al final de la partida.

FINAL DE PARTIDA

19.   La partida s’acaba quan un jugador col·loca al tauler les fitxes que li queden al faristol i ja no n’hi ha cap al sac. Els altres jugadors s’han de restar els punts de les fitxes de la seva puntuació global i els jugador que tanca s’ha de sumar tots els punts que s’han restat els oponents.

20.   També es considera la partida acabada quan tots els jugadors perden consecutivament tres torns seguits, ja sigui per acció voluntària de passar o per incorrecció de la jugada. El fet de canviar fitxes no es considera pèrdua de torn en aquest sentit. Els jugadors s’hauran de restar respectivament el valor de les seves fitxes que tinguin al faristol a la puntuació global que hagin obtingut de la partida.

21.   Es considera guanyador el jugador que hagi obtingut més punts en els transcurs de la partida.

IMPUGNACIONS

22.   Un jugador pot impugnar una jugada si detecta que alguna de les paraules que ha format algun dels seus oponents no és correcta. Immediatament, s’atura el rellotge i es consulta l’àrbitre que només dirà si la jugada és vàlida o no, sense cap més informació. Si és correcta, s’activa de nou el temps i es procedeix amb normalitat la partida. Si, pel contrari, la jugada es considera nul·la, el jugador que rep la impugnació ha de retirar les fitxes del tauler i perdre el torn sense sumar ni un sol punt.

23.   En cas que no hi hagués àrbitre, els propis jugadors comprovaran la validesa de la jugada amb la condició d’informar la resta de jugadors sobre el tipus de paraula o paraules que són, a fi i efecte d’atorgar les mateixes avantatges per a tots els participants.

24.   Només es pot impugnar una jugada en el moment en què s’ha jugat. Una vegada la jugada ha estat anotada i el jugador ja ha reposat les fitxes que ha gastat es considerarà acceptada i finalitzada, sense opció ja a rebre una impugnació.

DICCIONARIS REFERENCIALS

25.   Els diccionaris referencials són el Gran Diccionari de la Llengua Catalana (GDLC), que aporta la definició dels mots, i el Diccionari Oficial de l’Scrabble en Català (DOSC), merament com a eina consultiva, el qual està basat en el primer.

26.   “Mots i Més a Molins, club de Scrabble” accepta totes les paraules i flexions que apareixen en qualsevol dels dos diccionaris esmentats, incloses les variants dialectals algueresa, balear, valenciana i rossellonesa.  Tanmateix, només es consideraran vàlides les conjugacions d’aquells verbs que corresponguin a una determinada variant dialectal en la forma general i la pròpia. En el cas dels verbs algueresos, s’acceptaran la conjugació com a variant dialectal balear.

EL TEMPS CONTROLAT

27.   El tipus de rellotge emprat depèn del tipus de torneig en que es juga. A “Mots i Més a Molins, club de Scrabble” es fa servir un temporitzador per a les partides que es desenvolupen en la Lliga CUSCA. Cada jugador té dos minuts per pensar-se la jugada i, una vegada s’esgota el temps, està obligat a jugar immediatament. Si no fa efectiva la jugada serà penalitzat amb la pèrdua de torn sense possibilitat de canvi de fitxes i zero punts de jugada.

28.   El rellotge d’escacs es contempla per als tornejos en modalitat clàssica d’un contra un. El temps no és per jugada, sinó per partida, de tal forma que cada jugador s’administra el seu temps que generalment és de 30 minuts per jugador.

a.       Una jugada es considera completa quan el jugador l’ha col·locada sobre el tauler, s’ha anotat al formulari, reposa les fitxes que ha gastat i prem el rellotge. A partir d’aquest instant comença a comptar el temps per a l’oponent.

b.      Només s’atura el rellotge

i.      mentre s’estableix la validesa d’una paraula

ii.      si hi ha diferència en el recompte de punts

iii.      mentre es retornen a la bossa lletres extretes per excés

iv.      en cas de consulta arbitral

c.       La responsabilitat de portar el control del rellotge és del propi jugador per activar-lo en acabar el seu torn i passar-lo a l’oponent. No s’admetrà cap impugnació si la causa és el propi oblit en engegar o parar el rellotge.

d.      Si un jugador excedeix dels 30 minuts establerts per partida, serà penalitzat amb 10 punts per minut o fracció de minut addicional consumit, i es restaran de la puntuació final de la partida.

Anuncis
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close